REGULAMIN KONKURSU „ZAFASCYNOWANI PIĘKNEM”

 1. Organizatorem, sponsorem i fundatorem nagród w konkursie „Zafascynowani pięknem” jest Polska Grupa Estetyczna sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Włodarzewskiej 81/1U, 02-393 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504690, NIP: 701-042-01-44, wysokość kapitału zakładowego: 70 000 PLN zwana dalej: organizatorem lub fundatorem.
 2. Komisja Konkursowa to powoływany przez Organizatora organ (dalej „Komisja”), który ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.
  Zadaniem Komisji jest wskazanie laureata, a także weryfikacja prawidłowości przebiegu konkursu oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z konkursem.
 3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
  Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekuna prawnego. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie do niej wszelkich praw autorskich.
 4. Konkurs będzie prowadzony w formie 6 oddzielnych wydarzeń realizowanych kolejno w dniach:
  Konkurs NR 1 – 20.05.2016 r. od godz. 11:00 do 24.05.2016 r. 23:59.
  Konkurs NR 2 – 27.05.2016 r. od godz. 11:00 do 31.05.2016 r. 23:59.
  Konkurs NR 3 – 03.06.2016 r. od godz. 11:00 do 07.06.2016 r. 23:59.
  Konkurs NR 4 – 10.06.2016 r. od godz. 11:00 do 14.06.2016 r. 23:59.
  Konkurs NR 5 – 17.06.2016 r. od godz. 11:00 do 21.06.2016 r. 23:59.
  Konkurs NR 6 – 24.06.2016 r. od godz. 11:00 do 28.06.2016 r. 23:59.
 5. Warunki i przebieg konkursu:
  a) każdorazowo w terminie realizacji konkursu organizator o godz. 11:00 zamieści na profilu firmowym w serwisie facebook.com pytanie konkursowe,
  b) zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na pytanie konkursowe w godzinach trwania konkursu; pytania będą dotyczyć zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej,
  c) odpowiedź należy umieścić w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu firmowym organizatora w serwisie facebook.com,
  d) wyboru jednej, najbardziej kreatywnej i inspirującej odpowiedzi z wszystkich zamieszczonych pod postem konkursowym dokona komisja konkursowa wskazana przez organizatora,
  e) komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na wysoki poziom merytoryczny odpowiedzi, promocje zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
  f) autor zwycięskiej odpowiedzi otrzyma voucher na zabieg w placówkach Instytutu Medycyny Estetycznej MEDESTETIS będących własnością organizatora,
  g) o rodzaju i formie zabiegu organizator będzie każdorazowo informował w poście konkursowym,
  h) wyniki konkursu będą publikowane na profilu firmowym organizatora w serwisie facebook.com w następujących terminach:
  Dla konkursu NR 1 – 25.05.2016 r. o godz. 10:00,
  Dla konkursu NR 2 – 01.06.2016 r. o godz. 10:00,
  Dla konkursu NR 3 – 08.06.2016 r. o godz. 10:00,
  Dla konkursu NR 4 – 15.06.2016 r. o godz. 10:00,
  Dla konkursu NR 5 – 22.06.2016 r. o godz. 10:00,
  Dla konkursu NR 6 – 29.06.2016 r. o godz. 10:00.
 6. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę, w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu, informacji zwrotnej bezpośrednio do organizatora wraz ze wskazaniem adresu email i placówki w której będzie zrealizowana nagroda.
  Informacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administracja@medestetis.pl lub w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu facebook.com.
 7. Nagroda w konkursie będzie dostarczona w formie elektronicznej w terminie do 7 dni na wskazany przez zwycięzcę adres email.
 8. W sytuacji, gdy zwycięzcą konkursu jest osoba niepełnoletnia, zobowiązana jest ona w ciągu 7 dni od publikacji wyników konkursu do przesłania na adres administracja@medestetis.pl skanu oświadczenia obejmującego pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 9. W sytuacji, gdy zwycięzca konkursu w czasie określonym wyżej nie wskaże wszystkich danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich nie prześle także skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt.8 regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, a ta zostanie przyznana innemu uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja konkursowa.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody.
 11. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.)
 12. Uczestnik ma prawo zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 13. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany regulamin.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 16. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym. Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook.
  Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 19. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego warunków.