MEDESTETIS Flexi
Rezerwuj wizytę i zyskaj dodatkowy rabat 10%

Program MEDESTETIS Flexi to forma premiowania elastyczności czasowej  – już teraz w przypadku wizyty w przeciągu 48h od rezerwacji otrzymasz dodatkowe 10% rabatu na wszystkie zabiegi i konsultacje.

Regulamin programu

Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem programu MEDESTETIS FLEXI jest Polska Grupa Estetyczna sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włodarzewska 81/1U, 02-393 Warszawa.
 • Program to działanie Organizatora mające na celu nagradzanie pacjentów oraz ich aktywności na warunkach określonych w Regulaminie. Zwany również Programem.

Uczestnictwo:

 • Uczestnikiem programu może być każda osoba lub podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

Zasady przyznawania i odbioru rabatów:

 • Rabat jest przyznawany w przypadku zakupienia usługi medycznej lub kosmetologicznej w placówce organizatora w przypadku, gdy zakupienie usługi nastąpiło w okresie do 48h od momentu rezerwacji wizyty.
 • Wartość rabatu ustalana jest jako iloczyn wartości zakupionej usługi oraz liczby 0,1.
 • Rezerwację wizyty o której mowa w punkcie poprzedzającym można dokonać telefonicznie, elektronicznie (email lub rezerwacja na www.medestetis24.pl) lub osobiście w placówce organizatora.
 • W ramach konkursów oraz działań promocyjnych pacjentom mogą być przyznane dodatkowe nagrody, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 • Rabat przyznany w ramach programu może łączyć się z innymi programami o charakterze promocyjnym o ile w ich treści nie postanowiono inaczej.
 • Rabat lub nagrody nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

Postanowienia końcowe:

 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu rabatu, uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową lub osobiście. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 • Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni.
 • Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu