Regulamin organizacyjny podmiotu Polska Grupa Estetyczna sp. z o.o. wykonującego działalność leczniczą

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Polska Grupa Estetyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Włodarzewska 81, 02-393 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504690, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, REGON: 147191173, NIP: 7010420144 zwanym dalej „MEDESTETIS”.
 2. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. MEDESTETIS jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr Księgi 000000172186, oznaczenie Organu W-14
 4. MEDESTETIS działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.231638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn. zm.),

Postanowienia ogólne

§2

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • nazwę podmiotu,
  • cele i zadania,
  • strukturę organizacyjną,
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • sposób kierowania,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Cele i zadania

§3

 1. Celem MEDESTETIS jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii oraz kosmetologii estetycznej.
 2. W zakresie zadań MEDESTETIS jest w szczególności:
  • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
  • wykonywanie zabiegów iniekcyjnych i laserowych,
  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  • zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych,
  • stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości,
  • realizowanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów.

Struktura Organizacyjna

§4

 1. W ramach MEDESTETIS zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
  • Poradnie medycyny estetycznej.
  • Poradnie alergologiczne,
  • Poradnia dermatologiczna.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§5

 1. MEDESTETIS prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez MEDESTETIS obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, dermatochirurgii oraz kosmetologii estetycznej.

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

§6

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w poniższych lokalizacjach:
  • Włodarzewska 81/1U, 02-393 Warszawa,
  • Garncarska 8/2, 31-115 Kraków
 2. Pomieszczenia oraz wyposażenie MEDESTETIS w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w obowiązujących przepisach.

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§7

 1. MEDESTETIS udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie w godzinach pracy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
  Informacja o godzinach otwarcia zamieszczona jest na stronie internetowej.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rejestracja wizyty

§8

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się:
  1. osobiście (bądź przez członków rodziny lub osoby trzecie),
  2. telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
  3. za pośrednictwem panelu rezerwacji online, dostępnym w serwisie Booksy.
 2. Jeżeli konkretna oferta nie stanowi inaczej pacjent zobowiązany jest do dokonania opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezerwacji pierwszej wizyty.
 3. Opłata rezerwacyjna jest wymagana również w przypadku każdej rezerwacji wizyty za pośrednictwem systemu Booksy.
 4. Opłata rezerwacyjna wynosi 200 zł jest zaliczana na poczet kosztów zrealizowanego świadczenia zdrowotnego.
 5. Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr : 89 1140 2004 0000 3702 7547 9291 lub za pośrednictwem systemu do płatności błyskawicznej.
  W opisie przelewu należy wpisać: „opłata rezerwacyjna” oraz określić datę i godzinę planowanej wizyty.
 6. MEDESTETIS może publikować oferty dla których ustalona jest wskazana w treści oferty, inna wysokość opłaty rezerwacyjnej.

Zmiana terminu wizyty

§9

 1. MEDESTETIS na 48 godzin przez planowaną wizytą, wysyła do pacjenta wiadomość sms z przypomnieniem o terminie i miejscu wizyty.
  Pacjent powinien potwierdzić lub odwołać termin wizyty najpóźniej 24h przed terminem.
 2. W przypadku braku potwierdzenia wizyty do godziny 20:00 dnia poprzedzającego oraz braku kontaktu telefonicznego lub email z pacjentem, MEDESTETIS zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty, o czym pacjent jest informowany w wiadomości sms.
 3. W sytuacji gdy pacjent nie przyjdzie na wizytę albo wizyta zostanie anulowana przez MEDESTETIS na podstawie §9 ust. 2 to w przypadku:
  1. wizyty dla której została wniesiona opłata rezerwacyjna nie jest ona zwracana.
  2. korzystania z zakupionego pakietu zabiegów, z uwagi na brak możliwość zorganizowania pracy w inny sposób, zostaje potrącona równowartość kosztów planowanej wizyty zgodnie z cennikiem.
 4. W przypadku w o którym mowa w punkcie poprzedzającym pacjent jest zobligowany do wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100% wartości planowanego zabiegu przy każdej kolejnej rezerwacji wizyty.
 5. W przypadku opóźnionego przybycia pacjenta na wizytę MEDESTETIS zastrzega sobie prawo do skrócenia zabiegu (jeśli istnieje taka możliwość) lub odmowy jego wykonania.
 6. MEDESTETIS publikuje oferty dla których terminy zabiegów nie mogą być anulowane, ani modyfikowane po ich rezerwacji, a w przypadku spóźnienia lub braku możliwości przybycia są traktowane jako zrealizowane.
 7. Bezpośrednio przed planowaną wizytą pacjent jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem w recepcji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Koszty udzielanych świadczeń

§10

 1. Świadczenia zdrowotne w MEDESTETIS udzielane są odpłatnie przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia.
 2. Ceny za udzielane świadczenia zdrowotne są określone na podstawie cennika znajdującego się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie www.medestetis.pl, w zakładce „cennik”.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są również na podstawie wcześniej zakupionych pakietów zabiegów w formie:
  1. Pakietów ELASTYCZNYCH na konkretny zabieg,
  2. Pakietów EKSPRESOWYCH na konkretny zabieg,
  3. MULTI PAKIETÓW obejmujących min. 3 wybrane zabiegi.
 4. Oferowane pakiety zabiegów mogą różnić się pod względem udzielanych świadczeń, ale również zasad rejestracji wizyty, zmiany terminu oraz okresu ważności. Szczegółowe informacje znajdują się w treści oferty.
 5. Jeżeli konkretna oferta nie stanowi inaczej pakiet jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zakupu.
 6. W przypadku zabiegów chirurgicznych (lipotransfer oraz blefaroplastyka) pobierana jest zaliczka w wysokości 30% kosztów zabiegu lub w wysokości ryczałtowej kwoty ustalonej dla określonego zabiegu. Zaliczka ulega zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania zabiegu chirurgicznego najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem.

Sposób kierowania

§11

 1. MEDESTETIS kieruje Prezes Zarządu lub dwóch Członków działających łącznie, którzy reprezentują go na zewnątrz.
 2. Do obowiązków i uprawnień osób reprezentujących MEDESTETIS należy w szczególności:
  1. organizowanie i kierowanie pracą pracowników,
  2. zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.

Udostępnienie dokumentacji medycznej

§12

 1. MEDESTETIS prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. MEDESTETIS może udostępnić dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu,
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. na informatycznym nośniku danych.
 4. Dokumentacja medyczna udostępniania jest niezwłocznie. Ze względów organizacyjnych udostępnienie powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje nieodpłatnie. Wniosek o udostepnienie dokumentacji jest dostępny w placówkach MEDESTETIS.

Przepisy końcowe

§13

Regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2019 r. (ostatnia aktualizacja 28.02.2023 r.)

Regulamin niestrzeżonego płatnego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Włodarzewskiej 81

 1. Administratorem niestrzeżonego, płatnego parkingu (6 miejsc postojowych) jest
  Polska Grupa Estetyczna sp. z o.o. (dalej również jako: MEDESTETIS).
 2. Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
 3. Każdorazowo w przypadku wjazdu na teren niestrzeżonego płatnego parkingu, użytkownik pojazdu jest zobowiązany zgłosić postój w recepcji MEDESTETIS poprzez podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
 4. Opłata za parking jest płatna w recepcji MEDESTETIS, z dołu w momencie wyjazdu.
 5. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
 6. Opłata za parking w przypadku wizyty medycznej lub kosmetologicznej w MEDESTETIS jest wliczona w jej koszt.
 7. Parking jest czynny w godzinach od 8:00 do 21:00 we wszystkie dni tygodnia.
 8. W widocznym miejscu na terenie parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca podstawowe warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.
 9. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
  Posiadacz pojazdu zostawiając go parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
 11. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu obliczana jest na podstawie rejestracji wjazdu pojazdu na teren parkingu i otrzymania stosownego potwierdzenia.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
 13. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 14. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi.
 15. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
 16. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
 17. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w pkt. 16.
 18. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:
  1. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje.
  2. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,
  3. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
  4. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
 19. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
  1. zachowania na terenie parkingu czystości,
  2. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
  3. podporządkowania się poleceniom pracowników Spółki, obsługi lub ochrony Kompleksu, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.
 20. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce.
  Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
 21. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować będzie naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.
 22. Każdorazowo w przypadku braku zgłoszenia postoju lub postoju pojazdu na parkingu poza godzinami jego otwarcia (tj. pomiędzy 21.00 a 8:00 dnia następnego) naliczona zostaje opłata w wysokości 100,- zł (słownie: sto złotych) z uwagi na postępowanie niezgodne z Regulaminem, stanowiące nienależyte wykonanie zawartej umowy najmu miejsca postojowego.
 23. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 24. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 22 10 10 181 lub na adres e-mail: administracja@medestetis.pl
 25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2018 r.
phone Kraków
phone Warszawa